pl

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych 

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu staje się on Umową między Wypożyczającym, a PPHU Activa Tadeusz Bartoszek, 41-710 Ruda Śląska, ul. Kupiecka 15 zwanym dalej ACTIVA. Rowery są własnością PPHU Activa. 
 2. By wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki: 

  • Przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego pracownik ACTIVA spisze dane, 
  • Podpisać oświadczenie o wypożyczeniu roweru i o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przejęciu roweru sprawnego technicznie, 
  • w przypadku osoby niepełnoletniej - ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej. 
  • osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby  pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą. 
  • osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 1. Wypożyczający zobowiązuje się do: 
  • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem, 
  • zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. ACTIVA wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, identycznym z tym w momencie jego wypożyczenia, w terminie zgodnym z  zadeklarowanym czasem zwrotu. 
  • Pozostawienia w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci kaucji zwrotnej w wysokości 400-600 zł, 
  • dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatności gotówką, 
  • przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim. 
  • korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczającego i odstawienia roweru do wypożyczającego w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru. 
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. 
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego. 
  • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego. 
 1. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie, czyste, z baterią naładowaną do pełna i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni. 
 2. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia ACTIVA. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni. 
 3. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). 
 4. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym rowerze.
 5. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec ACTIVA z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów. 
 6. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego. 
 7. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów. 
 8. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną. 
 9. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody. 
 10. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru gdy: 
  • osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających, 
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru. 
  • Jeżeli pracownik ACTIVA uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.
   

DOPŁATY

Pobierane z kaucji przy jego zwrocie

Rower brudny 50 PLN

Rozładowana bateria 50 PLN

Uszkodzenia sprzętu - wycena podczas oględzin przy zwrocie roweru.